Nyhet

Lej On Ab
Konsulten för bättre hygien.

 

Med vår breda kompetens inom rengöring och hygien kan vi erbjuda en säkrare och mer hygienisk arbetsmiljö.

Detta gör vi genom en ordentlig genomgång av samtliga lokaliteter och dess förutsättningar.

Sammanställer och kommer med förslag till förbättringar.

Vid behov kontaktar vi eventuella underentreprenörer för åtgärder

Utbildning av personal i basala hygienrutiner

Vid behov framtagande av metodkort

Hjälp och stöd vid en eventuell upphandling av lokalvårdstjänster